'Een leven na de dood'

Sibel Yasemin
Closed You can't donate anymore
from €5.000 (64%)

For English please scroll down

 

Mag ik even je aandacht? 

Wat ben ik blij dat mijn man nog leeft! Vandaag 5 jaar geleden onderging Eren Yasemin, papa van mijn 2 prachtige dochters, een harttransplantatie.

Ik herinner me die dag nog heel goed. Heftig, aangrijpend, emotioneel en bijzonder tegelijkertijd.

Toen Eren mij midden in de nacht belde dat er een match was moesten we lachen en huilen tegelijkertijd. Maar tijd om mijn emoties uit te drukken had ik niet. Ik sloeg om op automatische piloot en zette alles in gang. Zo maakte ik mijn dochter wakker, raapte wat spullen bij elkaar, belde onze dierbaren op en ging naar het ziekenhuis zodat wij hem nog even konden zien voordat hij de operatie in ging.

Ergens is het toch een afscheid. Alhoewel ik Eren hoorde zeggen: "Tot straks." Anesthesist Emre maakte alles gereed en Eren werd de operatiekamer ingereden.

De operatie verliep goed. Hij kwam bij maar even later ging het mis op de IC. Intensivist Sakir heeft op een cruciale moment zijn leven weten te redden en daar ben ik hem en zijn team enorm dankbaar voor. Als ik terug denk aan dat moment, dan besef ik wat een geluk wij hebben gehad. Godzijdank. 

Wonderen bestaan echt! Toen Eren 22 jaar oud was kreeg hij de diagnose eindfase cardiomyopathie. Dat is eindstadium hartfalen. Waar andere artsen en ziekenhuizen hem hadden opgegeven wisten cardiologen dr. Balk en dr. Caliskan van het Erasmus MC zijn levensduur ruim 11 jaar lang te verlengen met de juiste medicatie en ondersteuning. We hebben fantastische jaren gehad en heel veel gedaan. Eren heeft nooit opgegeven.

Maar toen... De kwaliteit van zijn leven ging achteruit en zijn hart was nu echt op. Hij moest op de transplantatielijst. Toen een donorhart een laatste redmiddel bleek te zijn maar niet beschikbaar was, werd hij klaargemaakt voor een steunhart. Uiteindelijk is daar een streep doorgegaan omdat er diezelfde nacht een donorhart beschikbaar kwam.

Het belang van wetenschappelijk onderzoek wordt hier nogmaals onderstreept. Artsen en onderzoekers vergroten daarmee de kwaliteit van leven voor alle patiënten. Onderzoek heeft ertoe geleid dat mijn man nog leeft.

Ik ben zijn donor én het Erasmus MC enorm dankbaar. Ook wil ik alle cardiologen, verpleegkundigen en onderzoekers bedanken voor hun steun en dat ze nog altijd voor ons klaar staan. 

Wat ik graag wil doen is wetenschappelijk onderzoek naar hartfalen blijven steunen. Maar daar heb ik ook jouw hulp bij nodig. En daarom vraag ik je om een kleine donatie te doen om dit mogelijk te maken. Dat kan via onderstaande link.

Alvast bedankt!

Sibel

https://thoraxfoundation.inactievoorerasmusmc.nl/actie/sibel-yasemin/doneren

---------------------------------------------------------------- 

May I have your attention for a moment?

 

How happy I am that my husband is still alive! Today 5 years ago, Eren Yasemin, dad of my 2 beautiful daughters, underwent a heart transplant.

I remember that day very well. It was intense, touching, emotional and special at the same time.

When Eren called me in the middle of the night that there was a match we laughed and cried at the same time. But I didn't have time to express my emotions. I flipped on autopilot and set everything in motion. I woke up my daughter, gathered some t
hings, called our loved ones and went to the hospital so we could see him before he went into surgery.
 
Somehow it's still a goodbye. Although I heard Eren say, "See you later." Anesthesiologist Emre got everything ready and Eren was wheeled into the operating room.

The operation went well. He regained consciousness but moments later things went wrong in the ICU. Intensivist Sakir managed to save his life at a crucial moment and I am enormously grateful to him and his team for that. When I think back to that moment, I realize how lucky we were. Thank God.

Miracles really do exist! When Eren was 22 years old, he was diagnosed with end-stage cardiomyopathy. That's end-stage heart failure. Where other doctors and hospitals had given up on him, cardiologists Dr. Balk and Dr. Caliskan of Erasmus Medical Center managed to extend his life for over 11 years with the right medication and support. We had fantastic years and did a lot. Eren never gave up.

But then... The quality of his life deteriorated and his heart was now really worn out. He had to go on the transplant list. When a donor heart proved to be a last resort but was not available, he was prepared for a support heart. Ultimately, a line was drawn through that because a donor heart became available that very night.

The importance of scientific research is once again underlined here. Doctors and researchers thereby increase the quality of life for all patients. Research has led to the fact that my husband is still alive.
 
I am enormously grateful to his donor and to Erasmus MC. I also want to thank all cardiologists, nurses, and researchers for their support and for still being there for us.

What I would like to do is to continue supporting scientific research into heart failure. But I also need your help to do that. And so I ask you to make a small donation to make this possible. You can do this via the link below.

Thank you in advance!

Sibel
 

 

View all
€8,80 09-12-2021 | 01:26
€5 26-04-2021 | 16:28
€100 16-03-2021 | 22:14
€5 15-03-2021 | 21:37
€15 11-03-2021 | 23:03